flags

مصاحبه تلفنی

 1. سنجش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش همراه اول در پنج دوره، حجم نمونه ۶۰،۰۰۰
 2. سنجش رضایت مشتریان از مرکز تماس همراه اول در نه دوره، حجم نمونه ۶۳،۲۰۰
 3. سنجش رضایت مشتریان اعتباری همراه اول و ایرانسل در خصوص شارژهای اعتباری در سه دوره، حجم نمونه ۶۹،۰۰۰
 4. سنجش رضایت مشتریان در خصوص طرح اعتباردهی همراه اول در سه دوره، حجم نمونه ۴،۰۰۰
 5. سنجش رضایت مشتریان از رومینگ همراه اول در سه دوره، حجم نمونه ۹،۰۰۰
 6. بررسی رفتار مصرفی مشترکین دارای تلفن همراه غیرهوشمند برای همراه اول، حجم نمونه ۱،۲۰۰
 7. سنجش رضایت مشتریان از نحوه ارائه خدمات در نمایندگی‌های همراه اول در سه دوره، حجم نمونه ۶۳،۰۰۰
 8. بررسی اثربخشی فرایند توزیع رایگان سیمکارت دانشجویی همراه اول، حجم نمونه ۱،۰۰۰
 9. رضایت‌سنجی از کاربران کمپین عیدی سال ۱۴۰۰ همراه اول، حجم نمونه ۴۰۰
 10. آگاهی مشترکین از طرح‌ها و بسته‌های فصل بهار و تابستان همراه اول و ایرانسل، حجم نمونه ۱،۴۰۰
 11. سنجش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش همراه اول در پنج دوره، حجم نمونه ۶۰،۰۰۰
 12. سنجش رضایت مشتریان از مرکز تماس همراه اول در نه دوره، حجم نمونه ۶۳،۲۰۰
 13. سنجش رضایت مشتریان اعتباری همراه اول و ایرانسل در خصوص شارژهای اعتباری در سه دوره، حجم نمونه ۶۹،۰۰۰
 14. سنجش رضایت مشتریان در خصوص طرح اعتباردهی همراه اول در سه دوره، حجم نمونه ۴،۰۰۰
 15. سنجش رضایت مشتریان از رومینگ همراه اول در سه دوره، حجم نمونه ۹،۰۰۰
 16. بررسی رفتار مصرفی مشترکین دارای تلفن همراه غیرهوشمند برای همراه اول، حجم نمونه ۱،۲۰۰
 17. سنجش رضایت مشتریان از نحوه ارائه خدمات در نمایندگی‌های همراه اول در سه دوره، حجم نمونه ۶۳،۰۰۰
 18. بررسی اثربخشی فرایند توزیع رایگان سیمکارت دانشجویی همراه اول، حجم نمونه ۱،۰۰۰
 19. رضایت‌سنجی از کاربران کمپین عیدی سال ۱۴۰۰ همراه اول، حجم نمونه ۴۰۰
 20. آگاهی مشترکین از طرح‌ها و بسته‌های فصل بهار و تابستان همراه اول و ایرانسل، حجم نمونه ۱،۴۰۰