flags

روش کیفی

[crum_title title="روش کیفی" align="align-right" _id="250302" type="h1" title_delim="yes"]

در برخی موارد کارفرما نیاز دارد اطلاعات عمیق تری نسبت به اطلاعات عددی و کمی در اختیار داشته باشد جهت یافتن پاسخ برای پرسش های غیر کمیی نظیر:

«مردم چه احساسی به این موضوع دارند؟ »

«در مقابل این اتفاق این مخاطبین چگونه عمل می کنند.»

برای پاسخگویی به سوالات این چنینی محقق از روش های تحت عنوان روش کیفی استفاده می کنند.

روش‌های کیفی شامل فعالیت هایی چون مشاهده، مصاحبه و شركت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی می باشد.

خانه ایده آزود با استفاده از روش کیفی همواره توانسته به مشتریان خود خدمت کند و آنچه که مشتریان برای پیش بینی کار خود در آینده نیاز دارند به آنها ارائه کند.

[crum_single_image image_size="full" align="aligncenter" _id="307666" image_source="media_library" image="2861"]