flags

روش‌های کمی

[crum_title title="روش‌های کمی" align="align-right" _id="771371" type="h1" title_delim="yes"]

انجام نظرسنجی در یک جامعه آماری بزرگ یکی از تعاریف روش کمی است در کنار جمع و تکمیل اطلاعات نظرسنجی توسط پرسشگران قسمت دیگر کار به تحلیلگران آماری برمی‌گردد.

این کارشناسان با دانش آماری که دارند اطلاعات جمع شده را تحلیل و پردازش می‌کنند و درنهایت در قالب یک گزارش به کارفرما تحویل می‌دهند.

خانه ایده آزود با تیم حرفه‌ای در حوزه ی پرسشگری و کارشناس تحلیل‌گری که در اختیار دارد می‌تواند با سرعت و چابکی خاص خود، نتایج دقیقی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

[crum_single_image image_size="full" align="aligncenter" _id="210721" image_source="media_library" image="2858"]