روش‌های کمی

روش‌های کمی

انجام نظرسنجی در یک جامعه آماری بزرگ یکی از تعاریف روش کمی است در کنار جمع و تکمیل اطلاعات نظرسنجی توسط پرسشگران قسمت دیگر کار به تحلیلگران آماری برمی‌گردد.

این کارشناسان با دانش آماری که دارند اطلاعات جمع شده را تحلیل و پردازش می‌کنند و درنهایت در قالب یک گزارش به کارفرما تحویل می‌دهند.

خانه ایده آزود با تیم حرفه‌ای در حوزه ی پرسشگری و کارشناس تحلیل‌گری که در اختیار دارد می‌تواند با سرعت و چابکی خاص خود، نتایج دقیقی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

img