خانه ایده آزود
بیش از 15 سال خدمت | اعتماد و صداقت | منفعت و رضایت هر دو طرف
خدمات تحقیقاتی
ارائه خدمات تحقیقاتی اصلی‌ترین هدف شرکت‌های تحقیقات بازار است. خانه ایده آزود با ارائه خدمات متنوع همواره توانسته نیازهای مشتریان خود را در زمینه های مختلف مرتفع نماید.
ابزار و تکنیک ها
با پیشرفت تکنولوژی، زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی و نرم افزارهای متعدد کامپیوتری هر کسب و کاری به ابزارهای نوین‌تری برای به سرانجام رساندن فعالیت‌های خود دست یافته است. خانه ایده آزود هم از این قاعده مستثنی نیست.
روش ها
دو روش کمی و کیفی روش‌های همیشگی تحقیقات بازار بوده‌اند که توسط اکثر ارائه کننده‌های تحقیقات بازار استفاده می‌شود. خانه ایده آزود علاوه بر این دو روش از روش آمیخته که ترکیبی از این دو روش در انجام تحقیقات بازار است نیز استفاده می‌کند.
مشاوره
اکثر انسان ها قبل از شروع هر کاری از دیگران برای رسیدن به نتیجه بهتر مشورت می‌گیرند، برخی که در پی دست یافتن به نتایج بهتر هستند از افراد خبره آن حرفه مشاوره‌های لازم را میگیرند.

حوزه های فعالیت تحقیقات بازار خانه ایده آزود

صنعت کالاهای مصرفی
صنعت کالاهای مصرفی
بررسی و تحلیل کانال های توزیع صنف پروتئینی در تهران
صنعت ارتباط
صنعت ارتباط
بررسی تجربه مشتریان از فروشگاه‌ های همراه اول
صنعت خودرو
صنعت خودرو
بررسی عدم رغبت مشتریان به خودروهای چینی
صنعت بانکداری
صنعت بانکداری
انجام تحقیقات برای بانک شهر
صنعت پزشکی
صنعت پزشکی
بررسی چگونگی انتخاب بیمارستان‌خصوصی توسط مخاطبین
صنعت لوازم خانگی
صنعت لوازم خانگی
نظرسنجی درباره اثربخشی طرح بروشورهای خانه به خانه
رسانه های سنتی
رسانه های سنتی
بررسی عادات مصرف جوانان ایرانی از رسانه های سنتی
رسانه کاربر محور
رسانه کاربر محور
تعیین ضریب نفوذ رسانه های اجتماعی کاربر محور در میان خانوارهای کلانشهرهای ایران
100
%
موفقیت پروژه ها
15
سال سابقه
50
+
کارمند حرفه ای
690
+
مشتری رضایتمند

بسته های خدمات آزود

اﺟﺎره ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﺟﺎره ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 • در اﺧﺘﯿﺎر دادن ﻓﻀﺎی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی CATI
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر در 31 اﺳﺘﺎن
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ در 31 اﺳﺘﺎن
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اپ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪه آزود

dots
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار و ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار و ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ
 • درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم از Startup ﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺘﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و روﻧﺪﭘﮋوﻫﯽ
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺘﺎی ﺣﻮزه اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺘﺎی ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺘﺎی ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

dots
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و آﻣﻮزﺷﯽ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوﭘﻮزال و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 • آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم ﻓﻮﮐﺲ ﮔﺮوپ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﯿﻖ
 • آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ
 • آﻣﻮزش ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭼﮏ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﻠﯿﻦ دﯾﺘﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﻤﯽ آﻣﻮزش
 • اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدی
 • آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻠﯽ CATI
 • آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ماموریت ما

ما به مشتریان خود کمک می‌کنیم تا بتوانند به اهداف مورد نظر خود برای شناخت بازار ‌هدف، مخاطبین، سلایق و عقاید مختلف قومی، مذهبی و فرهنگی دست پیدا کنند. با استفاده از دانش تحقیقات بازار به آنها دیدگاهی از آینده می‌دهیم تا بتوانند با علم به آینده، فعالیت‌های خود را آغاز نمایند و در گام‌های بعدی بتوانند از سرمایه خود بهینه استفاده کنند و برای فعالیت‌های بدون بازدهی هزینه‌های گزافی صرف نکنند.

سخنان مشتریان درباره خانه ایده آزود...

بدين وسيله مراتب قدردانی و سپاس پروژه ايران كارت را از حسن همكاری و زحمات بي شائبه شما و همچنن ايده هاي نوين و هوشمندانه تان كه ما را به نحو احسنت در راستای نيل به هدف مان ياری نمود، اعلام نموده، برايتان در تمامي عرصه های زندگی آرزوی موفقيت و بهرمندی می نماييم.
ايران كارت
ايران كارت
animationanimation

برخی از مشتریان ما

hover
hover
hover
hover
hover
hover
hover
hover
hover
hover